Bộ GD-ĐT vừa giới thiệu dự thảo thông tư ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học. 

Theo đó, đây sẽ là căn cứ để các để các cơ sở thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo thống nhất xây dựng học liệu, tổ chức thực hiện các khóa bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học theo quy định.

Đối tượng là những người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp với các môn học Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ, có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

Hoặc những người đã được tuyển dụng làm giáo viên nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp theo quy định của Bộ GD-ĐT. 

Vậy, nếu không tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm, cần học gì để trở thành giáo viên?

Theo dự thảo, khối lượng chương trình gồm 35 tín chỉ. Trong đó, phần bắt buộc có 31 tín chỉ; phần tự chọn có 4 tín chỉ.

Nội dung phần bắt buộc gồm có: Khối kiến thức chung; khối kiến thức chuyên ngành; thực tập sư phạm.

Trong khối kiến thức chung gồm các học phần: Sinh lý học trẻ em; tâm lý học giáo dục; giáo dục học; giao tiếp sư pham, quản lý hành vi học sinh, quản lý nhà nước về giáo dục.

Khối kiến thức chuyên ngành gồm các học phần: Chương trình giáo dục phổ thông và chương trình môn học; dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh; phương pháp dạy học môn học; đánh giá học sinh; ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và dạy học.

Hình thức tổ chức bồi dưỡng gồm: Bồi dưỡng trực tiếp; Bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến.

Với người học, các đối tượng có bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ hoặc đang là giáo viên được miễn các học phần tương ứng được học trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được cấp bằng và chứng chỉ. Các đối tượng khác phải học tập toàn bộ chương trình bồi dưỡng.

Về hoạt động dạy – học, dự thảo thông tư yêu cầu đối với việc tổ chức cho người học (giáo sinh) thực hành kĩ năng giáo dục ở trường tiểu học trong 5 tuần liên tục: Giáo sinh đến trường tiểu học 4 buổi/tuần gồm buổi chào cờ đầu tuần, buổi sinh hoạt lớp chủ nhiệm và 2 buổi khác trong tuần. Trường tiểu học phân công giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn và giám sát các nhóm giáo sinh thực hành các kĩ năng giáo dục. Giảng viên sư phạm phối hợp với Ban giám hiệu và các giáo viên chủ nhiệm tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ giáo sinh trong quá trình thực hành. Mỗi giáo sinh dự và ghi chép các buổi chào cờ và sinh hoạt lớp hàng tuần, trong đó, có 1 buổi sinh hoạt lớp do giáo sinh lập kế hoạch và tổ chức. Ngoài ra, giáo sinh tham gia các hoạt động khác diễn ra ở trường tiểu học trong thời gian thực hành kĩ năng giáo dục theo yêu cầu của trường tiểu học và phù hợp với thời khoá biểu các học phần khác tại trường sư phạm.

Cùng đó, yêu cầu đối với việc tổ chức cho người học (giáo sinh) thực tập sư phạm ở trường tiểu học, mỗi đợt 5 tuần liên tục. Giáo sinh đến trường tiểu học 5 ngày/tuần, nếu tổ chức 2 đợt thực tập trong cùng học kì thì bố trí 1 tuần nghỉ giữa 2 đợt. Giáo sinh thực hiện nghiêm quy định về thời gian làm việc như giáo viên của trường thực tập; đảm bảo chuẩn mực đạo đức, phong cách nhà giáo. Trong thời gian thực tập, không được đăng kí học các học phần khác trong Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Thời gian thực hiện Chương trình tối thiểu 1 năm để đảm bảo thời lượng và chất lượng bồi dưỡng; tối đa không quá 2 năm.  

Về đánh giá, điều kiện kiểm tra hết học phần là giáo sinh thực hiện trên 80% số tiết trên lớp và hoàn thành các nhiệm vụ học tập. Kết quả học tập học phần được đánh giá thông qua kiểm tra viết, vấn đáp hoặc thực hành, đánh giá theo điểm số và theo thang điểm 10. Sau mỗi học phần, người học phải thực hiện một bài kiểm tra. 
Đánh giá kết quả học phần: Đạt (khi điểm kiểm tra từ 5 trở lên) hoặc không Đạt.  

Người học được cấp chứng chỉ bồi dưỡng khi tham gia học tập đầy đủ các học phần quy định trong chương trình bồi dưỡng, có tất cả các bài kiểm tra học phần đạt điểm từ 5 điểm trở lên. Bảng điểm đính kèm chứng chỉ cần ghi rõ, đầy đủ tên các môn học, điểm số mà người học đã hoàn thành.

Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo thực hiện việc cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho người học khi hoàn thành khóa học theo quy định. Mẫu chứng chỉ bồi dưỡng thực hiện theo mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng GD-ĐT quy định. 

Thanh Hùng

Giáo viên tiểu học được tự chủ chuyên môn từ ngày 20/10 tới

Giáo viên tiểu học được tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với sự hỗ trợ của tổ chuyên môn và nhà trường trong việc lựa chọn, điều chỉnh nội dung giáo dục (tự chủ về nội dung, phương pháp giáo dục và kiểm tra đánh giá học sinh…)