Đến nay 63/63 địa phương đã ban hành Kế hoạch hoặc Hướng dẫn để triển khai đồng bộ tới các cấp, các ngành và triển khai chi trả kinh phí hỗ trợ trực tiếp tới người dân gặp khó khăn do Covid-19.

Báo cáo Thủ tướng về tình hình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Bộ LĐ-TBXH cho biết, các địa phương đã chủ động vào cuộc rất tích cực, tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung của Nghị quyết 42 của Chính phủ, Quyết định 15 của Thủ tướng.
Đến nay 63/63 địa phương đã ban hành Kế hoạch hoặc Hướng dẫn để triển khai đồng bộ tới các cấp, các ngành và triển khai chi trả kinh phí hỗ trợ trực tiếp tới người dân.

Người dân Hà Nội ký nhận hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng. 

Các địa phương đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt là Chủ tịch UBND cấp tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể cho các ban, ngành thực hiện.
Các địa phương đã thiết lập đường dây nóng để kịp thời giải đáp kiến nghị; rà soát, lập danh sách, phê duyệt danh sách theo các nhóm đối tượng thụ hưởng. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đa dạng, xuyên suốt, liên tục đến các ngành, các cấp tại địa phương và trong nhân dân.
Đảm bảo thực hiện đúng đối tượng
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia giám sát ngay từ khi rà soát, lập danh sách, đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, đầy đủ, kịp thời, công khai, tránh trùng lặp, bỏ sót đối tượng.
Bộ LĐ-TBXH đánh giá, các địa phương đã quán triệt sâu sắc, đầy đủ chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng, tập trung hỗ trợ cho đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Gói hỗ trợ của Chính phủ nhận được sự quan tâm và ủng hộ của nhân dân cả nước, người dân phấn khởi đón nhận, đến nay các chính sách được triển khai kịp thời, công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của MTTQ các cấp, các tổ chức đoàn thể và nhân dân.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, giữa các cơ quan chuyên môn ở các cấp địa phương và TƯ cũng thường xuyên trao đổi, phối hợp để giải đáp, hướng dẫn…
Các kiến nghị, thắc mắc trực tiếp của người dân, DN tới Tổng đài 111 cũng như đường dây nóng của Bộ (như đề nghị tăng mức hỗ trợ, mở rộng đối tượng hỗ trợ,…) cũng được trao đổi, giải đáp kịp thời.
Các địa phương bám sát vào mục tiêu, nguyên tắc của Nghị quyết 42 là hỗ trợ cho các đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; hỗ trợ cho một số đối tượng chính sách.
Về cơ bản, 4 nhóm đối tượng chính sách là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được thụ hưởng chính sách.
Kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 sẽ không vượt chi, nhất là ngân sách Trung ương, trong số liệu tổng kinh phí đã được Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Theo nghị quyết của Chính phủ, khoảng 20 triệu người yếu thế bị ảnh hưởng bởi Covid-19 sẽ được nhận hỗ trợ của gói 62.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp 36.000 tỷ đồng, còn lại là nguồn hỗ trợ gián tiếp.

Thu Minh